گروه زیست شناسی منطقه سیزده تهران

وبلاگ آموزشی زیست شناسی

فصل اول

- اطلاعات مربوط به تنیدن تار در عنکبوت به چه شکلی (نوع مولکول) و از کجا آمده است؟

- نوزادان عنكبوت چگونه توانايي تنيدن تار را پيدا مي كنند؟

- غده های مربوط به تنیدن تار در کدام بخش بدن جانور قرار گرفته است؟

- چرا حشراتی که در دام عنکبوت می افتند نمی توانند فرار کنند؟

- ساختار رشته های موجود در تار عنکبوت را توضیح دهید.

- چرا تار عنکبوت در برابر باد و سایر نیروها مقاوم است؟

- دو گروه مهم مولکولهای زیستی را نام ببرید؟

- چه عاملی زمینه گوناگونی جانداران است؟

- چه عنصری تقریبا در تمام مولکولهایی که در سلول ساخته می شوند وجود دارد؟

- دو ترکیبی که بیشترین ترکیب بدن جانداران می باشند را به ترتیب نام ببرید؟

- مواد آلی را تعریف کنید؟

- ویژگی شیمیایی هر عنصر مربوط به چیست؟

- گوناگونی مولکولهای آلی به چه دلیل است؟

- کربن چند پیوند کووالانسی می تواند تشکیل دهد؟ چرا؟

- پیوند کووالانسی چگونه تشکیل می شود؟

- هیدروکربن چیست؟مثال بزنید.

- اسکلت کربنی را تعریف کنید.

- با رسم شکل فرمول ساختاری هیدروکربن اجزای تشکیل دهنده انرا نشان دهید.

- به مولکولهایی درشت مولکول می گویند؟مثال بزنید.

- اتمهای تشکیل دهنده پروتئین با چه نوع پیوندی به یکدیگر متصلند؟

- پلی مر چیست؟مثال بزنید.

- مونومر سازنده سلولز چه نام دارد؟

- مونومر را تعریف کنید. مثال بزنید.

- تعداد اسید آمینه های سازنده پروتئینها چند تا است؟

- تعداد مونومرهای سازنده نوکلئوتیدها چندتا است؟

- تفاوت های بین جانداران به دلیل تفاوت در درشت مولکولهاست یا تفاوت در واحدهای سازنده آنها؟

- واکنش هیدرولیز را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- - واكنش سنتز آبدهي را تعريف كرده و مثال بزنید.

- واكنش تركيب مونومرها با هم چه نام دارد ؟ چرا؟

- واكنش تجزيه يك پلي مر به مونومرهاي سازنده چه نام دارد؟

-  با واكنش سنتز آبدهي، گليكوژن تشكيل دهيد؟

- هنگام تشكيل يك پلي پپتيد در سلول آب توليد مي شود يا مصرف؟چرا؟

- سه گروه اصلی کربوهیدراتها را نام ببرید.

- ساده ترین کربوهیدرات ها چه نام دارند؟

- قندهاي 5كربني و 6 کربنی چه نام دارند؟

- مهمترین مونوساکاریدهای 6 کربنه را نام ببرید؟

- مهمترین مونوساکاریدهای 5  کربنه را نام ببرید؟

- سوخت اصلی سلولها چیست؟

- قند میوه ها چه نام دارد؟

- از هیدرولیز قند شیر چه مونوساکاریدی به دست می آید؟

- قند شیر چیست؟

- قند جوانه جو چه نام دارد؟

- واکنش هیدرولیز مربوط به ساکارز ، مالتوز و لاکتوز را بنویسید.

- يك دي ساكاريد گياهي نام ببريد و با نوشتن واكنش هيدروليز، مونومرهاي آنرا مشخص كنيد.

- پلی ساکارید چگونه به وجود می آید؟مثال بزنید.

- پلی ساکارید ذخیره ای سلولهای گیاهی چه نام داد؟از چه واحدهایی ساخته شده است؟

- سلولهای گیاهی انرژی مورد نیاز خود را از چه مولکولی به دست می آورند؟

- چند ماده غذای حاوی نشاسته نام ببرید؟

- سلولهاي جانوري گلولز اضافي خود را به چه صورتي ذخيره مي كنند؟

- پلي ساكاريد ذخيره اي در جانوران در چه اندامهايي ذخيره مي شود؟

– مونومر گليكوژن چه نام دارد؟

- نقش اصلی پلی ساکارید ها چیست؟

- بیشترین ترکیب آلی طبیعت چیست؟

- ماده اصلی دیواره سلولی گیاهان چیست؟ و به چه صورت می باشد؟

- ساختار مولکول سلولز چگونه است؟

- نحوه تشکیل فیبریل سلولزی را توضیح دهید.

- شباهت و تفاوت سلولز، گليكوژن و نشاسته را بنویسید.

- چرا سلولزی که در مواد غذایی وجود دارد بدون گوارش یافتن دفع می شود؟

- الیاف چیست؟چه اهمیتی در بدن ما دارد؟

- چرا حیواناتی مانند گاو و موریانه قادر به تجزیه سلولز می باشند؟

- ویژگی مشترک تمام لیپیدها چیست؟

- مهمترین وظیفه مولکولهای چربی در درون سلولها چیست؟

- چربیها و پلی ساکاریدها را از لحاظ انرژی مقایسه کنید.

- نام دیگر مولکولهای چربی چیست؟

- واحد سازنده تری گلیسریدها چیست؟

- به چه چربیهایی سیر نشده می گویند؟مثال بزنید.

- به چه چربیهایی سیر شده می گویند؟مثال بزنید.

- با رسم شکل یک اسید چرب سیر شده و سیرنشده را با یکدیگر مقایسه کنید؟

- علت مايع يا جامد بودن چربيها چيست؟

-  چگونه روغن هاي نباتي مايع را به حالت جامد در مي آورند؟

- خوردن چربیهای جامد چه عوارضی دارد؟

- گروههای مختلف لیپیدها را نام برده و مثال بزنید.

- فسفولیپیدها از چه بخشهایی ساخته شده اند؟

- تفاوت فسفولیپید با تری گلیسرید از لحاظ اجزای سازنده چیست؟

- آب گریز ترین لیپیدها کدام گروه اند؟

- داشتن کدام ویژگی باعث شده که مومها پوشش مناسبی برای بخش های جوان گیاهان و میوه ها باشند؟

- لیپید سازنده غشای سلولهای جانوری چیست؟

- سلولها از استروئید چه استفاده ای می کنند؟

- افزایش کلسترول خون باعث چه مشکلی می شود؟

- نوع ليپيد را در موارد زير مشخص كنيد.

الف-  پوشش بخشهاي جوان گياه            ب – كلسترول

ج – ساختمان غشاء سلول                       د- ذخيره انرژي در سلول

- كلسترول به كدام گروه از ليپيدها تعلق دارد؟

- مونومر سازندة پروتئين ها چه نام دارد؟

- اتصال امینو اسید ها با یکدیگر با چه نوع پیوندی است؟

- اتصال آمینو اسیدها با یکدیگر با چه نوع واکنشی صورت می گیرد؟

- دی پپتید چیست؟

-  پلی پپتید چیست وچگونه ساخته می شود؟

-  پروتئین چگونه حاصل می شود؟ چه تفاوتی با پلی پپتید دارد؟

- هفت گروه اصلی پروتئینها از لحاظ کاری را نام برده و برای هر یک مثال بقزنید؟

- جنین جوجه برای رشد ونمو از منبعی استفاده می کند؟

- آلبومين موجود در سفيدة تخم مرغ چه نوع پروتئيني است ؟

- از پروتئين هاي نشانه اي و ذخيره اي هر كدام يك نمونه نام ببريد؟

- نوع پروتئين را در هموگلوبين، تار عنكبوت، هورمون ها، ابریشم، مو ،

  رباط ،‌ ماهیچه، پادتن، ناخن ، آنزیم، البومين تخم مرغ و زرد پی مشخص كنيد؟

- آنزیم را تعریف کنید.

- پراکسید هیدروژن چیست؟ کجا ساخته می شود؟ چگونه تجزیه می شود؟

- H2O2  بوسیله چه آنزیمی تجزیه می شود؟ مواد حاصل از این واکنش چیست؟

- آنزیمها کجا ساخته می شوند؟

- به چه آنزیم هایی درون سلولی می گویند؟مثال بزنید.

- به چه آنزیمهایی برون سلولی می گویند؟ مثال بزنید.

- نقش آنزیم های درون سلولی چیست؟

-  پنج ویژگی مهم آنزیم ها را نام ببرید؟

- چرا گفته می شود:

 الف. آنزیم ها عمل اختصاصی دارند           ب. سلول می تواند از هر آنزیم بارها استفاده کند

- اثر دما بر فعالیت آنزیم ها چیست؟

-  چرا دمای بالا باعث غیر فعال شدن آنزیم می شود؟

- تغییرات PH چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟

- آنزیم های درون بدن ما در چه محیطی از لحاظ PH بهتر فعالیت می کنند؟

- جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

-  از ويژگيهاي آنزيم ها دو مورد را بنويسيد؟

- با رسم شکل نحوه عمل آنزیم ها را نشان دهید؟

- گرما وتغییرات PH چه اثری بر جایگاه فعال آنزیم دارد؟

- با رسم نمودار اثر دما و PH را بر فعالیت آنزم نشان دهید.

- چرا دمای پائین باعث افزایش سرعت واکنش آنزیمی می شود اما دمای بالا باعث کاهش

     فعالیت آنزیمی می شود؟

- وجود برخی از آنزیمها و مواد معدنی چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟

- چرا آرسنيك و سیانید از فعاليت آنزيم ها جلوگيري مي كند؟

- پروتئاز و لیپاز چه آنزیم هایی می باشند؟ چه استفاده ای در خانه دارند؟

- ویژگی آنزیم های موجود در پودرهای لباس شویی چیست؟

-  از پروتئاز چه استفاده ای در صنعت می شود؟

- از کدام انزیم برای زدودن موهای روی پوست جانوران در صنعت استفاده می شود؟

- كاربرد آنزيم هاي سلولاز و آميلاز در صنعت چيست؟

- كدام آنزيم نشاسته را به قندهاي ساده تبديل مي كند؟

- آزمايشي طرح كنيد كه بتوان آنزيم كاتالاز و آميلاز را از هم تشخيص دارد.

- از كدام آنزيم در تهية اسفنج استفاده مي شود؟

 -چهار نمونه از آنزيمهايي را كه كاربرد صنعتي دارند نام ببريد؟

- آنزیم هایی که در خانه وصنعت کاربرد دارند چگونه تهیه می شوند؟ 

- با و جودي كه مي دانيم آنزيم ها با واكنش ها تغيير نمي كند چرا سلولها بايد دائماً آنزيم بسازند؟

- متابولیسم را تعریف کنید؟

- به چه واکنشهایی انرژی خواه می گویند؟مثال بزنید.

- به چه واکنشهایی انرژی زا می گویند؟مثال بزنید.

- واکنش هیدرولیز و سنتز آبدهی را از لحاظ انرژی زا و انرژی خواه بودن مقایسه کنید.

- کدام یک از وکنشهای زیر انرژی خواه و کدام یک انرژی زا است؟

  * فتوسنتز                  * تشکیل پلی مر از مونومر            * تنفس سلولی

  * تجزیه پلی مر           * انتقال مواد در سلول                  * تبادل مواد بین سلول و محیط پیرامون

- واکنشهای انرژی خواه در چه صورت روی می دهند؟

- انرژی که در اثر واکنشهای انرژی زا تولید می شود چه سرنوشتی دارد؟

- انرژی در سلول به چه صورت ذخیره می شود؟

ATP مخفف چيست؟

- مولكول ATP از دو بخش تشكيل شده است. بخشي كه  -------- نام دارد و خود از 1مولكول باز آلي

   و 1 مولكول ------- ساخته شده است و بخش ديگر از سه مولكول ---- - ساخته شده است.

- انرژي در ATP چگونه ذخيره و چگونه آزاد مي شود(واكنش مربوطه را بنويسيد).

ب- مونومرهاي سازندة كاتالاز و گليكوژن كدامند؟

فصل دوم

- نقش مژکهای تریکودینا چیست؟

- نقش خارهای اتصال دهنده تریکودینا چیست؟

- چه ویژگیهایی باعث می شود که تریکودینا سلولی بسیار تخصص یافته باشد‍؟

- چه شباهت هایی بین سلولهای بدن انسان وتریکو دینا وجود دارد؟

- نقش ژنهای تریکو دینا چیست؟

- نقش غشای پلاسمایی در تریکو دینا چیست؟

- بزگ نمایی ذره بین های معمولی چقدر است؟

- از میکروسکوپ چه استفاده ای می شود؟

- میکروسکوپ معمول در آزمایشگاههای مدارس از چه نوعی است؟

- واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن چیت؟

- اولین میکروسکوپ های مورد استفاده از چه نوعی بودند؟

- نحوه کار میکروسکوپ نوری چگونه است؟

- در بررسی میکروسکوپی نمونه چیست؟

- حداکثر بزرگنمایی میکروسکوپ نوری چقدر است؟

- بزرگنمایی را تعریف کنید.

-  ریزنگار را تعریف کنید.

- عوامل مهم در میکروسکوپی را نام ببرید؟

- میکروسکوپی چیست؟

- قدرت تفکیک را تعریف کنید؟

- توانایی ابزار نوری به چه چیز بستگی دارد؟

- حداگثر قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری چقدر است؟

- چرا با میکروسکوپ نوری نمی توانیم ساختار درونی باکتری را به وضوح مشاهده کنیم؟

- يك باكتري به طول 1ميكرومتر به وسيله ميكروسكوپ نوري با عدسي شيئي 100 و عدسي

    چشمي 10 چند ميكرومتر ديده مي شود؟

- علت نامگذاری میکروسکوپهای الکترونی به این نام چیست؟

- حداکثر قدرت تفکیک میکروسکوپهای الکترونی چقدر است؟

- برای مشاهده اندامک های سلول و مولکولی مانند DNA   از چه میکروسکوپی باید استفاده کرد؟

- انواع  میکروسکوپ الکترونی را نام برده و مورد استفاده هر یک را بنویسید؟

- كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مشاهدة جزئيات سلولها مناسب است؟

- از كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مطالعه ساختار درون سلول استفاده مي شود.

- چرا با وجود ميكروسكوپهاي الكتروني هنوز هم براي مشاهدة حركت گلبولهاي سفيد از ميكروسكوپ

    نوري استفاده مي شود؟ 

- براي مشاهدة نمونه در هر يك از موارد زير چه نوع ميكروسكوپي استفاده مي شود؟

   الف- بررسي سه بعدي سطح دانه گرده         ب- بررسي ساختار دروني باكتري         ج- مشاهده هسته

- چگونگي ايجاد تصوير در ميكروسكوپ الكتروني نگاره و گذاره را بنويسيد؟

- چرا میکروسکوپ های الکترونی هنوز جایگزین میکروسکوپ های نوری نشده اند؟

- کوچکترین ودراز ترین سلولها چه سلولهایی می باشند؟

- اندازه کوچکترین سلولهای گیاهی و جانوری چقدر است؟

- اندازه دارز ترین سلولهای گیاهی و جانوری (به استثای سلولهای عصبی و ماهیچه ای) چقدر است؟

-  اندازه وشکل هر سلول به چه چیزی وابسته است؟

- فايده دراز بودن سلولهاي عصبي چيست؟

- چرا اندازه سلول از حد معيني بزرگ و يا كوچك نمي شود؟

- علت هر یک از موارد زیر  را شرح .هید؟

الف .بزرگ بودن تخمک پرندگان              ب.  دراز بودن سلول عصبی            

 ج.  دراز بودن سلول ماهیچه ای               د. کوچک بودن گلبول قرمز

- کوچک بودن اندازه سلول تا چه حدی باید باشد؟

- عامل محدود كننده اندازه سلولها چيست؟ 

-- چرا سطح سلول عامل محدود كننده حجم سلول است؟

- چه عاملی به سلول اجازه بزگ شدن را نمی دهد؟

 –چه عاملی باعث چیره شدن سلولها بر محدودیت اندازه آنها شده است؟

- انواع سلولها را نام برده و برای هر یک مثال بزنید.

- اندازه بیشتر سلولهای پروکاریوتی بین........ تا ...... است.

- ویژگی سلول پروکاریوتی چیست؟

- ناحیه نوکلئوئیدی را تعریف کنید.

- اجزای تشکیل دهنده سلول پروکاریوتی را نام ببرید.

- DNAی سلول پروکاریوتی چگونه فعالیت های سلول را کنترل می کند؟

- دیواره سلولی باکتریایی را تعریف کرده و بنویسید چه نقشی دارد؟

- کپسول باکتریایی چه نقشی دارد؟ در کدالم بخش باکتری قرار گرفته است؟

- پیلی چیست؟ چه نقشی دارد؟

- ساختار تاژک باکتریایی  را توضیح داده و نقش آنرا بنویسید.

 – شکل باکتری را رسم کرده و بخشهای مختلف آنرا نامگذاری کنید.

- آشکارترین تفاوت سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی چیست؟

- ویژگی سلولهای یوکاریوتی را تضیح دهید.

- اندامک های غشاءدار را تعریف کرده و مثال بزنید.

- متابولیسم سلولی چیست؟  بیشتر در چه بخشی از سلول انجام می گیرد؟

- دو دلیل اهمیت وجود اندامک های غشاءدار در سلول را بیان کنید. 

- چرا  با وجود اینکه پراکسید هیدروژن برای سلول سمی است با این وجود در سلول خطری ایجاد نمی کند.

-  چگونه استروئیدها از خطر تخریب  به وسیله پراکسید هیدروژن درامان می مانند؟

- هورمونهای استروئیدی در کدام اندامک ساخته می شوند؟

- آنزیمهای لازم برای فرایندهای متابولیسمی عمدتا در چه بخشی از سلول قرار دارند؟

- در صورتی که غشاهای سلول یوکاریوتی وجود نداشت چه مشکلی برای سلول پیش می امد؟

- چه اندامک هایی فقط در سلول گیاهی وجود دارد؟

- کدام اندامک ها فقط در سلول جانوری وجود دارد؟

- تفاوت سلول گیاهی و جانوری چیست؟

- اندامک های بدون غشای سلول را نلم ببرید.

- نقش سانتریولها در سلول چیست؟(4 مورد)

- سانتریول در چه سلولهایی وجود دارد؟

- كدام اندامك تنها در سلولهاي جانوري و سلولهاي گياهي ابتدايي مانند خزه ها وجود دارد؟

- کدام سلولهای گیاهی تاژک دارند؟

- نقش دیواره سلولی گیاهی چیست؟

- جنس دیواره سلولی گیاهی چیست؟

- سلولهای گیاهی عمدتا به چه شکلی می باشند؟

- کلرو پلاست در چه موجوداتی وجود دارد و چه نقشی دارد؟

- واکوئل چیست و چه نقشی در گیاه دارد؟

- آنزیم های لازم برای گوارش سلولی در گیاه در چه اندامکی وجود دارند؟

- سانتریول و اسکلت سلولی از چه جنسی می باشند و از چه ساختارهایی تشکیل شده اند؟

- ریبوزوم ها در سلول به چه صورت قرار گرفته اند؟

- چرا دیواره سلولی باکتریها و قارچها یکپارچه و بدون منفذ است؟

- دلیل وجود منفذ در دیواره سلولی گیاهان چیست؟

- غشای پلاسمایی و دیواره سلولی را از لحاظ ضخامت دیواره مقایسه کنید؟

- مواد سازنده ديواره سلولهاي گياهي كدامند؟

- ساختار دیواره سلولی گیاهان را توضیح دهید.

- لایه های مختلف دیواره سلولی را نام ببرید.

- كدام لايه ديواره سلولي، سلولهاي گياهي را به يكديگر مي چسباند؟

- منافذ دیواره سلولی گیاه چه نام دارند. ماده ای که این منافذ را پر میکند چیست؟

- نقش پلاسمودسم در سلولهاي گياهي چيست؟

- با رسم شکل ساختار دیواره سلولی و منافذ انرا نشان دهید.

- چه موادی از طریق پلاسمودسم ها از یک سلول به سلول دیگر انتقال می یابد؟

- ساختار لان  را توصیح دهید.

- شکل غشای پلاسمایی را رسم کرده و بخشهای مختلف آنرا نامگذاذی کنید.

- نقش غشای پلاسمایی چیست؟

- چرا نمی توان غشای پلاسمایی را کاملا شبیه دیواره ظرف دانست؟

- در چه صورت غشای پلاسمایی می تواند مرز مناسبی بین محتویات سلول و محیط پیرامون باشد؟

- مفهوم تراوایی نسبی غشای سلولی چیست؟

- فراوانترين مولكول سازنده غشاچيست؟

- ویژگی فسفولیپیدهای غشا را توضیح دهید؟

- نخوه قرار گیری فسفولیپیدهای غشا را بنویسید؟

- چرا مولکولهای آب میتوانند از غشا عبور کنند؟

- چرا مولکولهای لیپیدی میتوانند از غشا عبور کنند؟

- پروتئين هاي غشا به چه صورت هايي ديده مي شوند نقش هر كدام را بنويسيد؟

- به چه مولکولهایی در غشا پذیرنده گفته می شود؟ چه  نقشی دارند؟

- مولكولهاي پذيرنده غشا از چه جنسي مي باشند و در كدام سطح غشاء قرار دارند؟

- نقش کانالهای پروتئینی چیست؟

- دو مورد از ويژگيهاي كانال هاي پروتئينی غشاء را بنويسيد؟

- پروتئینهای ناقل چه نقشی دارند؟

- با رسم شکل تفاوت کانالهای همیشه باز و کانالهایی که پس از تماس مواد باز می شوند را نشان دهید؟

- ریبوزوم در کدام یک از بخشهای سلول وجود دارند؟

- محل ساخته شدن پروتئين ها كدام اندامك سلولي است؟

- کدام یک از اندامک های سلول دارای ریبوزوم می باشند؟

- دو بخش تشكيل دهندة هر ريبوزم را با رسم شکل نشان دهید.

-  ریبوزوم از چه اجزایی ساخته شده است؟

- rRNA چیست؟

- چه تفاوتی بین ریبوزوم های یوکاریوتی و پروکاریوتی وجود دارد؟

- ریبوزوم درون میتوکتدری و کلروپلاست به کدام یک از ریبوزومهای یوکاریوتی یا پروکاریوتی شبیه اند؟

- شباهت ریبوزوم درون میتوکتدری و کلروپلاست به ریبوزومهای پروکاریوتی چه اهمیتی برای

   زیست شناسان دارد؟

- ماده ژنتیک سلولهای یوکاریوتی در کدام بخش آنها قرار دارد؟

- سلولهای یوکاریوتی چند هسته دارند؟

- هسته سلول چه نقشی دارد؟

- فعالیت های سلول چگونه رهبری می شود؟ 

- ساختار پوشش هسته چگونه است؟

- تبادل مواد هسته و سیتوپلاسم چگونه صورت می گیرد؟

- شیره هسته حاوی چه موادی است؟

- جنس اسکلت هسته ای چیست؟ چه ساختاری دارد؟نقش آنرا بنویسید؟

- هستک چیست؟از چه موادی ساخته شده است؟

-  در هر هسته چند هستک وجود دارد؟چه نقشی دارد؟

- ريبوزم در كدام قسمت سلول ساخته مي شود.  

- دستگا ه غشایی درونی شامل چه بخشهایی می باشد؟

- علت نامگذاری دستگاه غشایی درونی به این نام چیست؟

- اندامکهای دستگاه غشایی درونی در چه فعالیت هایی با یکدیگر همکاری دارند؟

- بهترین مثال از دستگاه غشایی درونی که از غشاهای به هم پیوسته تشکیل شده است کدام بخش است؟

- آندوپلاسم به چه معناست؟

- انواع شبکه آندوپلاسمی را نام ببرید؟

- چه تفاوتی از لحاظ ساختار وعمل بین شبکه آندوپلاسمی صاف و زبر وجود دارد؟

- فضای درون سلول به وسیله شبکه آندوپلاسمی به چه بخشهایی تقسیم می شود؟

- کار اصلی دستگاه غشایی درونی چیست؟

- چرا شبکه آندوپلاسمی زبر را به این نام می خوانند؟

- شبکه آندوپلاسمی زبر از چه بخشهایی ساخته شده است؟

- دو کار مهم شبکه آندوپلاسمی زبر چیست؟

- نحوه غشاسازی شبکه آندوپلاسمی زبر را توضیح دهید.؟

- پروتئین های ترشحی توسط کدام اندامک ساخته می شوند؟ یک مثال از این نوع پروتئینها ذکر کنید.

- پادتن چیست و توسط کدام اندامک ساخته می شود؟

- نحوه ساخته شدن پادتن را توضیح دهید.

- دو اندامك را كه در ترشح پادتن در گلبول سفيد نقش دارند را بنويسيد؟

- هنگام ساختن و ترشح پادتن توسط يك گلبول سفيد كداميك از اندامك هاي زير فعال هستند؟

  ريبوزم- ليزوزم- شبكه آندوپلاسمي زبر- دستگاه گلژي كلروپلاست- غشاء سلول

- مراحل ساخته شدن پروتئین ترشحی را با رسم شکل توضیح دهید؟

- گلیکو پروتئین چیست؟ چگونه ساخته میشود؟

- وزیکول انتقالی چه نقشی دارد؟

- پروتئین ترشحی پس از ساخته شدن در شبکه آندوپلاسمی زبر به کدام اندامک می رود

   و سرنوشت نهایی آن چیست؟

- ساختار شبکه آندوپلاسمی صاف را توضیح دهید.

- آنزیمهای شبکه آندوپلاسمی صاف در چه بخشی از ان قرار گرفته اند و چه نقشی دارند؟

- کارهای مختلف شبکه آندوپلاسمی صاف را نام ببرید؟

-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف سلولهای جگر چیست؟

- نحوه تنظیم یون کلسیم به وسیله شبکه آندوپلاسمی صاف چیست؟

- دلیل اهمیت یون کلسیم در بافت ماهیچه ای چیست؟

- علت نامگذاری جسم گلژی به این نام چیست؟

- کامیلو گلژی چگونه موفق به کشف دستگاه گلژی شد؟

- ساختار دستگاه گلژی زیر میکروسکوپ الکترونی چگونه است؟

- تفاوت کیسه های دستگاه گلژی با کیسه های شبکه آندوپلاسمی چیست؟

- تعداد اجسام گلژی در هر سلول به چه چیزی وابسته است و معمولا این تعداد در هر سلول

   چند تا است؟

- جسم گلژی با کدام اندامک سلولی از لحاظ کاری بیشتر وابسته است؟

- رابطه کاری دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی را توضیح دهید؟

- نشانه گذاری مولکولها در کدام اندامک صورت می گیرد؟

- مولکولهایی که در دستگاه گلژی پردازش نهایی شده اند چگونه مسیر نهایی خود را شناسایی می کنند؟

- چه اندامك هايي در توليد ليزوزم نقش دارند؟

-  ساختار لیزوزوم را توضیح دهید؟

- لیزوززوم حاوی چه موادی است؟

- آنزیم های گوارشی در کدام بخش سلول ذخیره می شوند؟

- چگونه بخشهای مختلف سلول از گزند آنزیمهای گوارشی در امان می مانند؟

- نحوه عملکرد لیزوزوم ها را در ارتباط با گوارش سلولی توضیح دهید؟

- دو راه ورود مواد غذایی به سلولها را نام ببرید؟

- واکوئول غذایی چیست؟

- کار لیزوزومها چیست؟ (3 مورد)

- چه استفاده ای از اجزای حاصل از گوارش اندامک های پیر می شود؟

- نقش لیزوزومها در نمو جنینی را توضیح دهید؟

- واکوئل چه ساختاری دارد ؟

- واکوئل گوارشی با کدام اندامک سلولی در ارتباط است؟

- انواع واکوئل را نام ببرید. کار هر یک را توضیح دهید.

- نقش واکوئل مرکزی در سلول گیاهی چیست؟

- رنگریزه گلبرگ گیاه در در کدام اندامک ذخیره می شود؟ نقش این رنگریزه ها چیست؟

- واکوئل های حاوی مواد سمی در گیاه چه کمکی به گیاه می کنند؟

- نقش واكوئل ضرباندار را نوشته و مشخص كنيد در چه جانداري ضروري است ؟

- چرا آغازيان ساكن آب شيرين به واكوئل ضربان دار نياز دارند؟

- نحوه ارتباط دستگاه غشایی درونی را توضیح داده و شکل مربوط به این ارتباط را رسم کنید.

- فتوسنتز را تعریف کنید؟

- فضای درون کلروپلاست به وسیله غشاها به چند قسمت تقسیم می شود؟ نام ببرید.شکل مربوط

   به این فضاها را رسم کنید.

- بستره چیست ؟ شامل چه بخشهایی است؟ در کدام فضای کلروپلاست قرار دارد؟

- گرانوم چیست؟ چه نقشی دارد؟ در کدام یک از فضاهای کلروپلاست قرار دارد؟

- انرژی نور خورشید در کدام بخش از کلروپلاست به دام می افتد؟

- شکل کلروپلاست را رسم کرده و بخشهای مختلف آنرا نامگذاری کنید.

- چه موادی در پلاست ها ذخیره می شود؟

- نقش میتوکندری چیست؟

- کدام اندامک سلول در تنفس سلولی نقش دارد؟

- تنفس سلولی را تعریف کنید؟

- مولکول سوختی سلول چه نام دارد؟

- ساختار میتوکندری را با رسم شکل توضیح دهید؟

- فضای درون میتوکندری چند قسمت است ؟نام برده و توضیح دهید؟

- ماتریکس چیست؟ در کدام بخش از میتوکندری قرار دارد؟ چه نقشی دارد؟

- ساختار غشای درونی میتوکندری را توضیح دهید؟ چه نقشی دارد؟

- انزیم های لازم برای ساختن ATP در کدام بخش میتوکندری قرار دارند؟

- کریستا چیست؟چه اهمیتی در میتوکندری دارد؟

- افزایش سطح غشای درونی در میتوکندری چگونه صورت می گیرد؟ چه اهمیتی دارد؟

- چه ارتباطي بين تعداد كريستاهاي ميتوكندري و توليد ATP در آن وجود دارد؟

- کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند؟

- براي هر يك از اندامك هاي زير حداقل يك وظيفه در سلول بنويسيد.

    هستك- شبكه آندوپلاسمي صاف  - ليزوزم جسم گلژي- ريبوزم- شبكه آندوپلاسمي زبر

   واكوئل كلروپلاست

هر يك از اعمال زير بر عهده كدام اندامك سلولي مي باشد.

   الف- توليد هورمونهاي استروئيدي                               ب- غشا سازي

   ج هضم سلولهاي پير                                            د- سم زدايي

   ن- ساخت اسید های چرب                                         و- ساخت فسفولیپیدها

   ه- ساخت آنزیمهای لازم برای ساخته شدن فسفولیپیده          ی- نمو جنینی

- انتشار را تعریف کنید.

- چه عاملی باعث انتشار می شود؟

- حرکت مولکولها در فرایند انتشار چه ویژگی دارد؟نتیجه نهایی این حرکت چیست؟

- در فرایند انتشار حرکت خالص مولکولها چگونه محاسبه می شود؟

- اکسیژن ودی اکسید کربن با چه فرایندی وارد سلول شده یا از ان خارج می شوند؟

- انتشار تسهیل شده برای عبور چه موادی است؟

- ویژگی انتشار تسهیل شده را بنویسید؟

- علت نامگذاری انتشار تسهیل شده به این نام چیست؟

- گرما چه اثری بر انتشار تسهیل شده دارد؟

- چرا در فرایند انتشار و انتشار تسهیل شده از انرژی استفاده نمی شود؟

- انتقال فعال را تعریف کنید؟ این فرایند در چه شرایطی انجام می شود؟

- دو مورد از ويژگي هاي انتقال فعال را بنويسيد؟

- انتقال يونها برخلاف جهت شيب غلظت چه نام دارد؟

- موادی که غلظت آنها در سلولهای تارهای کشنده بیشتر از خاک است چگونه وارد این سلولها می شوند؟

- چه موادی از طریق انتشار یا انتقال فعال وارد سلول شده یا از آن خارج می شوند؟

- دو تفاوت ميان انتشار و انتقال فعال را بنويسيد؟

ماده A در جهت شيب غلظت و ماده B در خلاف شيب غلظت وارد سلول مي شود.

  الف- كداميك مي تواند O2 باشد.     ب- انتقال كداميك با مرگ سلول متوقف مي شود.  

   ج- روش انتقال كداميك فعال است.

- فرایند اندوسیتوز را تعریف کنید؟ چه موادی با این فرایند وارد سلول می شوند؟

- معنی کلمه اندوسیتوز چیست؟

- تغذیه آمیب با کدام روش انتقال مواد صورت می گیرد؟

- اگزوسيتوز را تعريف كنيد؟

- پديده اسمز را تعريف كنيد؟

- آب با چه فرایندی وارد سلول شده یا از ان خارج می شود؟

- فشار اسمزی را تعریف کنید.

- چه غشایی دارای خاصیت نفوذپذیری انتخابی است؟

- انتشار آب از عرض يك غشاء داراي نفوذپذيري انتخابي --------- ناميده مي شود.

- اسمز در چه شرایطی رخ می دهد؟

- اگر يك گلبول قرمز را در آب خالص قرار دهيم چه روي مي دهد ؟چرا؟

- علت ترکیدن گلبول قرمزی که در آب خالص قرار داده ایم چیست؟

- چه عاملی در بدن از ورود آب به درون گلبول قرمز جلوگیری می کند؟

-  يك سلول گياهي و يك سلول جانوري را در آب قرار مي دهيم پس از گذشت زمان هر يك

    چه تغييري مي كنند؟چرا؟

- چرا سلول گیاهی در اثر ورود آب به آن نمی ترکد؟

- غشا و دیواره سلول گیاهی را  از لحاظ خاصیت نفوذپذیری انتخابی مقایسه کنید.

- تورژسانس را تعریف کنید؟ عللت این پدیده چیست؟

- چند مورد از موارد اهمیت تورژسانس را در گیاهان ذکر کنید؟

- چه عاملی باعث استوار ماندن سلولهای گیاهی می شود؟

- پلاسمولیز را تعریف کنید؟ علت آن چیست؟

- اهمیت تورژسانس در گیاهان علفی چیست؟

هر گاه بر روي بادمجان هاي پوست گرفته شده مقداري نمك ريخته شود و پس از مدتي قطرات

   آب روي بادمجانها مشاهده مي شود علت را توضيح دهيد.

 

فصل سوم

- یک جاندار تک سلولی نامبرده ، ویژگی این نوع جانداران چیست؟

- سلول های ساده ترین جانداران پرسلولی چه ویژگی دارند؟

- کلنی را تعر کنید؟ برای اینگونه جانداران مثال بزنید.

- ولوکس در چه مکانی زندگی می کند؟  ساختار آنرا توضیح دهید.

- سلولهای ولوکس چه ویژگی دارند؟

- تولید مثل در ولوکس چگونه است؟

- در ولوکس کره نوزاد چگونه از کره مادر جدا می شود؟اختصاصی شدن سلولها به چه معنی است؟

- دلیل اختصاصی شدن سلولها در جانداران پرسلولی چیست؟

- تمایز را تعریف کنید. نتیجه آن چیست؟

- بافت را تعریف کرده و مثال بزنید.

- پديده ---------- سبب تشكيل بافتهاي مختلف در جانداران مي شود.

- چهار نوع بافت اصلی بدن جانوران را بنویسید.

- ساده ترین بافت بدن جانوران چیست؟ در چه بخشهایی از بدن جانور قرار دارد؟

- ویژگی سلولهای بافت پوششی چیست؟

- غشاي پايه چيست؟

- غشاي پايه از چه موادی ساخته شده است؟  وظيفه آن چيست؟

- انواع بافت پوششی را نام ببرید؟

- شکل سلول های بافت پوششی چگونه است؟

- برای انواع بافتهای پوششی زیر مثال بزنید:

  الف. سنگفرشی یک لایه ای         ب. سنگفرشی چند لایه ای         

   ج مکعبی یک لایه ای                د. استوانه ای یک لایه ای

- وظيفه بافت پوششي يك لايه و چند لايه چيست؟

- نوع بافت پوششی در مري و خانه هاي ششي از كدام نوع است؟

- چرا بافت پوششی سنگفرشی چند لایه ای برای پوشاندن لوله گوارشی مناسب است؟

- چرا بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ای برای خانه های ششی و رگ های خونی مناسب است؟

- غشای موکوزی چیست؟

- موکوز چیست؟

- نقش موكوز در لوله تنفس چيست؟

- مژک های سلول های بافت پوششی لوله تنفسی چه نقشی دارند؟

- چه تفاوتی بین سلول های بافت پیوندی و بافت پوششی وجود دارد؟

- ماده زمینه ای بافت پیوندی در کجا ساخته می شود؟ کجا قرار دارد؟ چه ساختاری دارد؟

- بافت پیوندی چیست؟ چه نقشی دارد؟

- انواع  بافت پیوندی رانام ببرید؟

- سلول های بافت پیوندی سست چه ویژگی دارند؟

- بافت پیوندی سست را توضیح دهید؟ در کدام بخش بدن قرار دارد؟

- بافت پيوندي زير پوست از نوع بافت پيوندي ............است.

كلاژن چيست ؟

- بافت پیوندی سست زیر پوست چه نقشی دارد؟

- در چه نوع بافت پیوندی رشته های کلاژن وجود دارد؟

- وظیفه بافت چربی چیست؟

- كدام بافت در بدن انسان نقش عايق كردن را داراست؟

- سلول های بافت چربی چه ویژگی دارند؟

- مایع بین سلولی بافت پیوندی خون چیست؟

- كدام بافت پيوندي داراي ماده بين سلولي مايع است؟

- پلاسما از چه بخشهایی ساخته شده است؟

- اجزای تشکیل دهنده خون را نام ببرید؟

- دو وظیفه بافت خونی را بنویسید؟          

- بافت های پیوندی که ماده بین سلولی آنها متراکم یا جامد است نام ببرید؟

- ماده زمینه بافت پیوندی رشته ای چیست؟

- برای بافت پیوندی رشته ای مثال بزنید؟

- نقش زردپی و رباط را بنویسید.

- زردپي نوعي بافت …….. است.

- نام بافت پيوندي رشته اي كه ماهيچه را به استخوان وصل مي كند چيست؟

- ماده بین سلولی غضروف چیست؟ این بافت در کدام بخشهای بدن وجود دارد؟

- سخت ترین بافت پیوندی چه نام دارد؟ماده بین سلولی آن چیست؟

- شکل انواع بافت پیوندی را رسم کنید؟

- نوع بافت پيوندي را در موارد زير مشخص كنيد.

    الف- سخت ترين نوع بافت پيوندي است و داراي رشته هاي كلاژن زياد است.

    ب- نوعي بافت پيوندي كه ماده بين سلولي آن مايع است و سلولها د رآن شناور هستند.

    ج- نوعي بافت پيوندي كه وظيفه عايق كردن بدن و ذخيره انرژي را داراست.

    د بافت پيوندي با ماده بين سلولي قابل انعطاف و رشته هاي كشسان فراوان.

- کدام بافت بدن بیشترین وزن را در بدن دارد؟

- سه نوع بافت ماهیچه ای را نام ببرید؟

- زردپی ها کدام بافت ماهیچه ای را به استخوان متصل می کنند؟

- کدام یک از بافت های ماهیچه ای ارادی و کدام یک غیر ارادی است؟

- علت نامگذاری ماهیچه مخطط به این نام چیست؟

- سلولهاي بافت ماهيچه اي …… . بعد از تولد افزايش نمي يابند.

- چرا تعداد سلول های بافت ماهیچه ای مخطط بعد از تولد افزایش نمی یابد؟

- بزرگ شدن ماهیچه های مخطط چگونه صورت می گیرد؟

- نقش ماهیچه قلبی چیست؟

- يك شباهت و يك تفاوت بين ماهيچه هاي قلبي و اسكلتي را بنويسيد؟

- چه تفاوتی بین سلول های ماهیچه مخطط و صاف وجود دارد؟

- علت نامگذاری ماهیچه صاف به این نام چیست؟ شکل این نوع سلول ها چگونه است؟

- ماهیچه صاف در چه بخشهایی از بدن وجود دارد؟

- شکل انواع بافت ماهیچه ای را رسم کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید؟

- ویژگی سلول های ماهیچه صاف از لحاظ انقباض چگونه است؟

- ادامه زندگی یک جاندار به توانایی پاسخ به ................. وابسته است.وظیفه بافت عصبی چیست؟

- نورون چیست؟

- نورون از چه بخشهایی ساخته شده است؟

- جسم سلولی ، اکسون و دندریت را تعریف کنید؟

- بخشي از نورون كه شامل هسته است ---- نام دارد.

نقش آكسون در سلولهاي عصبي چيست؟

- شکل سلول عصبی (نورون) را رسم کرده و نامگذاری کنید؟

- بافت عصبی شامل چه سلول هایی است؟

- سلول غير عصبي درون بافت عصبي را نام ببرید؟

- سلول هايي كه پيرامون آكسون و دندريت هاي نورون مي پيچند و آنها را عايق مي كنند چه نام دارند؟

- نقش سلول های نوروگلیا چیست؟

- سه بخشی که در برش ساقه و ریشه های گیاهان علفی دیده می شود را نام ببرید.

- نقش سلول های روپوست چیست؟

- آوند های گیاه چه نقشی دارند؟ و در کدام بخش گیاه قرار دارند؟

- استوانه مرکزی شامل چه بافت هایی است؟

- بین روپوست و استوانه مرکزی چه بافتی قرار دارد؟

- چه تفاوتی بین گیاهان و جانوران از لحاظ مناظقی که تقسیم سلولی صورت می گیرد وجود دارد؟

- تقسیم سلولی در گیاهان در چه مناطقی انجام می شود؟

- مناطق مریستمی در گیاهان چیست؟

- مهم ترین مناطق مریستمی موجود در گیاهان جوان وعلفی ..................... می باشند.

- مریستم های راسی در کدام بخشهای گیاه قرار دارند؟

- ویژگی سلولهای بنیادی چیست و در کدام بخش گیاه قرار دارند؟

- سلول بنيادي با سلول مريستمي چه تفاوتي دارد؟

- مریستم ها از تقسیم چه سلول هایی بوجود می آیند؟ نتیجه تقسیم آنها چیست؟

- برگهای کوچکی که بوسیله مریستم راسی بوجود می آیند چه نقشی دارند؟

- مریستم راسی گیاه چگونه محافظت می شود؟

- سه نوع بافت اصلی ساقه گیاهان علفی و جوان را نام ببرید؟

- برش عرضي ریشه وساقه يك گياه علفی را رسم كرده و 3 مورد را روي هر یک ازآنها نامگذاري كنيد؟

- روپوست چه بخشهایی از گیاه را می پوشاند؟

- کوتیکول (پوستک) در چه بخشی از گیاه وجود دارد؟ منشا و جنس آن چیست؟

- کوتین چیست؟ در چه بخشی از گیاه وجود دارد؟

- نقش کوتیکول (پوستک) را بنویسید.

- نام دو نوع سلول تمایز یافته پوستی را بنویسید.

- مسئول تشكيل كرك ها در گياهان سلول هاي .........است.

- جایگاه سلول های پوست ساقه کجاست؟ این بخش شامل چه بافت هایی است؟

- ویژگی سلول های بافت پارانشیمی را بنویسید.

- چرا پروتوپلاسم بافت پارانشیمی زنده وفعال است؟

- نقش سلول های بافت پارانشیمی چیست؟

بافت پارانشيمي فتوسنتز كننده  ……. ناميده مي شود.

- کلرانشیم چیست؟ در چه بخشی از گیاه قرار دارد؟ یک مثال از این بافت ذکر کنید.

- ایا سلول های جوان پارانشیمی قدرت تقسیم شدن دارند؟

- بافت کلانشیمی در چه بخشهایی از گیاه وجود دارد؟

- نقش بافت کلانشیمی چیست؟

- چه ویژگی باعث شده که سلول های بافت کلانشیمی در استحکام گیاه نقش داشته باشند؟

- تفاوت بافت پارانشیمی و کلانشیمی چیست؟

- دیواره نخستین بافت پارانشیمی و کلانشیمی چه تفاوتی دارد؟

- نقش سلول های بافت اسکلرانشیمی چیست؟

- تفوت بین بافت کلانشیم و اسکلرانشیم از لحاظ دیواره سلولی چیست؟

- ويژگيهاي سلول كلانشيم و اسكرانشيم را در دو مورد مقايسه كنيد.

- لیگنین چیست؟

- علت چوبي شدن در بافت اسكرانشيم رسوب چه ماده اي مي باشد.

- علت مرگ سلول اسکلرانشیمی چیست؟

- دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان وجود دارد نام ببرید.

- ویژگی سلول های فیبر چیست و در چه بخشی از گیاهان قرار دارند؟

- ویژگی سلول های اسکلرئید چیست؟ در چه بخش هایی از گیاهان قرار دارند؟

- دو تفاوت فيبر و اسكلرئيد را بنويسيد؟

- شکل سلول فیبر و اسکلرئید را رسم کنید.

- مغز ساقه هاي علفي از بافت ......... تشكيل شده است .

- دو مورد از ویژگیهای سلول های مغز ساقه را بنویسید؟

- منظور از اشعه مغزي در ساقه چيست؟

- در ارتباط با بافتهاي گياهي به سوالات زير جواب دهيد.

   الف- كدام زنده است؟ فيبر يا كلانشيم

   ب- كدام مي تواند عمل فتوسنتز را انجام دهد؟ پارانشيم يا كلانشيم

   ج- كدام بافت از تمايز سلولهاي روپوستي حاصل مي شود؟ كرك يا كوتيكول

- نقش بافت هادی در گیاه چیست؟ دو نوع آنرا نام ببرید.

- نحوه قرار گیری سلولهای بافت هادی چگونه است؟

- نقش آوند های چوبی چیست؟

- ویژگی دیواره سلولی سلول های آوند چوبی چیست؟

- چه بخشهایی از سلول آوند چوبی قبل از آنکه این سلولها هدایت آب و مواد معدنی را

   به عهده بگیرند از دست می رود؟

- تنها قسمت باقی مانده از سلول های آوند چوبی ........  است.

- دو نوع آوند چوبی را نام ببرید؟ هر یک از آنها در چه گیاهانی وجود دارد؟

- حرکت آب از یک تراکئید به تراکئید دیگر چگونه صورت می گیرد؟

- دو مورد از شباهت هاي عناصر آوندي و تراكئيدها را بنويسيد؟

- چه عاملی باعث حرکت سریع تر آب بین عناصر آوندی نسبت به تراکئید ها می شود؟

- تفاوت تراكئيد و عناصر آوندي چيست؟

- نقش سلول های آوند آبکشی چیست؟

- شیره پرورده را با شیره خام مقایسه کنید.

- سلول های آوند آبکشی دارای کدام یک از اجزای سلولی می باشند؟

- لوله غربالی در آوند آبکشی چیست؟

- چه عاملی باعث حرکت آزادانه  مواد  در لوله های غربالی می شود؟

- دو نوع سلول هايي كه در كنار سلول هاي آوند آبكشي وجود دارند را نام ببريد.

- لوله هاي غربالي و سلولهاي همراه در بافت آبكشي چه نقشي دارند؟

- سلول های همراه و لوله های غربالی در بافت آوندی آبکشی را از لحاظ اندامک مقایسه کنید؟

- هر يك از سلولهاي فيبر و همراه مربوط به كدام بافت گياهي مي باشند؟

- نوع يا نام هر يك از بافت هاي زير را بنويسيد؟

 الف- بافت پوشاننده لوله‌هاي نفرون                  ب- انتقال دهنده مواد بين بخش هاي مختلف بدن

ج انجام فتوسنتز                                     د- پوشش سطح بخش هاي جوان گياه مانند برگها

 

 

فصل چهارم

- ............ بزرگترین جانوران کره زمین هستند.

- غذای وال کوژپشت چیست؟

- وال کوژپشت به جای دندان چه دارد؟

- نحوه تغذیه وال کوژ پشت را بنویسید.

- چهار مرجله اصلی تغذیه وگوارش در جانوران را بنویسید.

- بلع به معنی فرو بردن غذا از ........ به............. می باشد.

- دو نوع گوارش را نام ببرید؟

- گوارش مکانیکی به چه معناست؟

- مفهوم گوارش شیمیایی چیست؟

- چرا در گوارش شیمیایی پلیمرها به مونومرهای  سازنده شان تبدیل می شوند؟ ( 2 دلیل)

- مفهوم جذب در دستگاه گوارش چیست؟

- در دفع مدفوع چه موادی از بدن خارج می شود؟

- کرم کدو به چه صورت در دستگاه گوارش ما زندگی می کند؟

- کرم کدو از چه طریقی مواد مورد نیاز خود را بدست می آورد؟

- به چه جانورانی گیاه خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- غذای توتیا چیست؟ از لحاظ تغذیه جزء کدام دسته از جانوران محسوب می شود؟

- به چه جانورانی گوشت خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- به چه جانورانی همه چیز خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- علت نیاز جاندار به محیطی برای عمل کردن آنزیم های گوارشی چیست؟

- چرا محیط لازم برای عملکرد آنزیم ها باید در جایی بیرون از سلول های جاندار باشد؟

- گوارش مواد غذایی در جانداران تک سلولی ( آمیب) چگونه است؟

- گوارش غذا در اسفنج چگونه است؟

- انواع گوارش را نام برده و مثال بزنید.

- گوارش درون سلولي را شرح دهيد.

- هید ر جزء‌کدام دسته از موجودات زنده است؟

- گوارش غذا در هیدر چگونه است؟

- ساختار کیسه گوارشی را توضیح دهید.

- نقش سلول های پوشاننده کیسه گوارشی در هیدر چیست؟

- توضیح دهید چرا گوارش غذا در هیدر درون سلولی و برون سلولی است؟

- تفاوت لوله گوارشی و کیسه گوارشی چیست؟

- ساختار لوله گوارشی را توضیح دهید.

- بخشهای مختلف لوله گوارشی را که به شکل تخصصی عمل می کنند را نام ببرید.

- نقش چینه دان در لوله گوارشی چیست؟

- نقش معده وسنگدان در لوله گوارشی چیست؟

- چه تفاوتی بین چینه دان با معده وسنگدان در لوله گوارشی وجود دارد؟

- جایگاه اصلی گوارش و جذب غذا در لوله گوارش کجاست؟

- کرم خاکی از لحاظ تغذیه جزء‌ کدام جانوران محسوب می شود؟

- نحوه تغذیه در کرم خاکی را توضیح دهید.

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش کرم خاکی را به ترتیب نام ببرید.

- سنگدان چه نقشی در گوارش غذا در کرم خاکی دارد؟

- نقش روده در گوارش مواد غذایی در کرم خاکی چیست؟

- جذب مواد غذایی در چه بخشی از دستگاه گوارش کرم خاکی صورت می گیرد؟

- چه عاملی باعث افزایش کاریی روده کرم خاکی میشود؟

- چه موادی در نهایت از مخرج کرم خاکی خارج می شود؟

-  از ميان آميب، هيدر و كرم خاكي كداميك فقط گوارش درون سلولي دارد.

- ملخ از لحاظ تغذیه جزء‌ کدام جانوران محسوب می شود؟

- چه ویژگی به ملخ برای خرد کردن مواد غذایی کمک می کند؟

- غذای ملخ چیست؟

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش ملخ را به ترتیب نام ببرید.

- غذا بعد از عبور از چينه دان ملخ وارد كدام يخش مي شود؟

- كدام بخش لوله گوارش ملخ با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود.

- جذب مواد غذايي در كدام بخش لوله گوارش ملخ مي شود.

- نقش روده ملخ چیست؟

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش پرندگان را نام ببرید؟

- نقش چینه دان در درستگاه گوارش پرندگان چیست؟

- گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در چه بخشی از دستگاه گوارش گنجشک صورت می گیرد؟

- سنگدان در پرندگان چه نقشی دارد؟

- غذا بعد از عبور از سنگدان پرندگان به كدام بخش وارد مي شود.

- گوارش شیمییایی تا چه بخشی از دستگاه گوارش گنجشک ادامه دارد؟

- نقش روده در دستگاه گوارش گنجشک چیست؟

- برای پرندگان همه چیز خوار و گوشت خوار مثال بزنید.

- نقش هر يك از بخش هاي گوارشي چيست؟ (يك مورد)

الف- روده ملخ                         ب سلول هاي جدار داخلي بدن هيدر

ج سنگدان پرنده                     د- برجستگي هاي رودة كرم خاكي

- دستگاه گوارش انسان شامل چیست؟

- غدد بزاقی شامل چه بخشهایی است؟

- لوله گوارشی شامل چه بخشهایی است؟

- لایه های مختلف سازنده لوله گوارش را بع ترتیب از خارج به داخل نام ببرید.

- کداه لایه از لوله گوارش مواد موکوزی ترشح می کند؟ از چه نوع بافتي است؟

- پرده صفاق یا روده بند در کدام بخش از دستگاه گوارش قرار دارد؟ منشا آن چیست؟ چه نقشی دارد؟

- نوع ماهیچه در بخشهای مختلف دستگاه گوارش از چه نوعی است؟

- بافت ماهيچه اي در دهان و مري از چه نوعي است؟

- نقش ماههیچه های دستگاه گوارش چیست؟

- نقش لایه پیوندی در زیر مخاط چیست؟

- مخاط لوله گوارش از چه نوع بافتی است؟

- نوع بافت پوششی در دهان ، روده و معده چیست؟

- چه نوع سلولهایی در مخاط لوله گوارش وجود دارد؟

- چین های سطح داخلی لوله گوارش چه اهمیتی دارند؟

-  حركات لوله گوارش به دو صورت ديده مي شود . نام ببريد.

- کدام یک از ماهیچه های لوله گوارش در حرکات دودی آن نقش دارد؟

- نقش حرکات دودی لوله گوارش چیست؟

- علت تشدید حرکات دودی لوله گوارش پس از پایان یافتن گوارش درون معد چیست؟

- چرا رسیدن مواد غذایی درون روده به انتهای آن چند ساعت طول می کشد؟

- نحوه شروع (راه اندازی) حرکات دودی لوله گوارش چیست؟

- حرکات موضعی لوله گوارش را توضیح دهید؟

- چه عاملی باعث جلو رانده شدن مواد غذایی  به کمک حرکات موضعی روده می شود؟

- گوارش مکانیکی و شیمیایی مواد در دهان چگونه صورت می گیرد؟

- نقش دندانها در گوارش مواد غذایی چیست؟

- نحوه عملکرد ماهیچه های مخصوص جویدن  چگونه است؟

- انواع و تعداد دندانهای انسان را توضیح دهید.

- با رسم شکل ساختار پرز روده را نشان دهید؟

- غدد ترشح کنده بزاق را نام ببرید؟

- ترشحات غدد بناگوشی چه تفاوتی با سایر غدد بزاقی دارد؟

- كدام تركيب بزاق يك نوع آميلاز است؟

- امیلاز بزاق ( پتیالین) به وسیله کدام غدد بزاقی ترشح می شود؟ چه نقشی دارد؟

- چه موادی در بزاق وجود دراد؟

- موسین چگونه به موکوز تبدیل می شود؟

- وظيفه  موسين در بزاق چیست؟

- نقش موکوز در دستگاه گوارش چیست؟

- غده های ترشح کننده موسین در چه بخشی از لوله گوارش وجود دارند؟

- كدام ماده در بزاق نقش ضد عفوني كننده دارد؟ اين ماده نقش خود را چگونه انجام مي دهد.؟

 - لیزوزیم در چه بخشی از لوله گوارش ترشح می شود؟

- نقش ليزوزيم بزاق چيست؟

- لیزوزیم چگونه باعث از بین رفتن باکتریها  می شوند؟

- اهمیت ترشح دائمی بزاق در دهان چیست؟

- ترشح بزاق در هنگام خواب ............... می یابد.

- بلع را تعریف کرده و بنویسید به وسیله چه بخشی انجام می شود؟

- غذا چگونه بعد از جویده شدن به طرف گلو رانده می شمود؟

- هنگام بلع غذا راه بيني چگونه بسته مي شود؟

- هنگام بلع راه نای و دهان چگونه بسته مي شود؟

- وضعيت اپي‌گلوت در هنگام بلع به ترتيب چگونه است؟

- تنفس چگونه در هنگام بلع قطع می شود‍؟

- لقمه غذایی چگونه از مری به معده می رسد؟

- نقش نیروی جاذبه را  در حرکت لقمه غذایی توضیح دهید؟

- منشا کاردیا چیست؟ در چه بخشی از لوله گوارش قرار دارد؟ چه نقشی دارد؟

- نحوه ورود غذا از مری به معده را توضیح دهید؟

- کیموس معدی چیست؟

- دریچه انتهایی معده چه نام دارد؟ از چه نوع ماهیچه هایی ساخته شده است؟

- انقباض شدیدتر دیواره انتهایی معده به چه دلیل است؟

- انقباض های معده به چه منظور صورت می گیرد؟ توضیح دهید.

- انقباض های دودی در چه بخشی از معده و به چه منظورشدیدتر می شود؟

- در چه صورت حرکات تخلیه ای معده با شدت بیشتر صورت می گیرد؟

- مهمترین عوامل مؤثر در تخلیه معده چیست؟

- نقش سلول های ترشح کننده موسین در معده چیست؟ در چه بخشی از معده وجود دارند؟ چه موادی ترشح می کنند؟

- غدد ترشح کننده شیره معده چه  موادی ترشح می کنند؟

- وظيفه سلولهاي حاشيه اي در غده هاي ترشحي معده چيست؟

- آنزیم های شیره معده توسط چه غده هایی ترشح می شوند؟

- آنزيم هاي گوارشي و اسيد به ترتيب از كدام سلولهاي غذذ معده ترشح مي شوند ؟

-  كدام سلول غدد معده اسيد ترشح مي كنند؟

- شكل غده ترشحي معده را رسم و نامگذاري كنيد مشخص كنيد  كدام دسته از سلولها اسيد ترشح مي كنند؟

- غده های بالاتر از پیلور در معده چه موادی ترشح می کنند؟

- نقش فاکتور داخلی معده چیست؟

- اهميت فاكتور داخلي معده را بنويسيد؟

- چرا برداشتن معده یا آسیب به آن باعث کاهش تعداد گلبولهای قرمز می شود؟

- شخصي دچار سرطان معده بوده و پزشك بخشي از معده او را برداشته است به توجه به اين مسئله به سوالات زير جواب دهيد.

الف- چرا بعد از مدتي اين شخص به كم خوني مبتلا شده است؟

ب- به نظر شما پزشك كدام قسمت معده او را برداشته است .( با ذكر دليل)

- آنزیم های شیره معده چه موادی می باشند؟

- پروتئازهاي شيره معده چه ناميده مي شوند؟

- پپسينوژن  چگونه فعال مي شود؟

- نقش اسید معده چیست؟

- چه عاملی باعث تسریع تبدیل پپسینوژن به پپسین می شود؟

- نقش آنزیم پپسین چیست؟

- آنزیم رنین در کدام اندام گوارشی وجود دارد؟

- آنزیم رنین در معده چه موجوداتی وجود دارد؟

- نقش آنزیم رنین چیست؟

- پروتئین شیر چه نام دارد؟

- از چه آنزیمی به عنوان مایه پنیر استفاده می شود؟

- گاسترین توسط چه سلول هایی از معده ساخته می شود؟

- اثر هورمون گاسترين بر ترشح شيره هاي گوارشي معده را توضيح دهيد؟

- دريچه موجود در انتهاي مري و معده را نام ببرید؟

-  استفراغ یک انعکاس ........... است.

- هدف از استفراغ چیست؟

- چه عواملی باعث ایجاد انعکاس استفراغ می شود؟

- استفراغ چگونه آغاز می شود؟

- وضعيت حنجره در زمان استفراغ چگونه است؟

- نحوه استفراغ را توضیح دهید؟

- چه عاملی باعث تخلیه محتویات معده از راه دهان در اثر استفراغ می شود؟

- با رسم شکل نحوه ارتباط جگر و پانکراس را با روده باریک نشان دهید؟

- کدام بخش از لوله گوارش مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا است؟‍

- گوارش مواد غذایی با کمک چه آنزیم هایی و در کجا پایان می پذیرد؟

- نقش چین ها و پرزهای روده چیست؟

- قوی ترین آنزیم های لوله گوارش در کجا ساخته می شوند و درچه بخشی از آن ترشح می شود؟

- صفرا به چه بخشی از لوله گوارش ( روده) می ریزد؟

- شیره پانکراس حاوی چه موادی است؟

- نقش بيكربنات لوزالمعده چيست؟ ایا این ماده قابل جذب در روده می باشد؟

- چه عاملی باعث ترشح بیکربنات شیره پانکراس می شود؟

- پروتئازهای شیره پانکراس بصورت ......... می باشند و پس از ورود به روده بصورت .......... در می آیند.

- چه عواملی ترشح شیره پانکراس را تنظیم می کند؟

- صفرا چه نوع ماده ای است؟ در کجا ساخته می شود؟

- سه وظيفة صفر ا را بنويسيد؟

- چه عاملی باعث تبدیل ذرت چربی به حالت امولسیون پایدارمی کند؟

-  تبدیل شدن ذرت چربی به حالت امولسیون پایدار چگونه بر گوارش آنها مؤثر است؟

- چه عاملی به حرکات دودی روده شدت می دهد؟

- چه عاملی باعث خنثی کردن کیموس معده می شود؟

- صفرا شامل چه موادی است؟

- صفرا کجا ساخته شده ، در کجا ذخیره می شود و در کجا تغلیظ می شود؟

- مواد رنگي موجود در صفرا را نام ببريد؟ منشا آنها چیست؟

- چه عاملی رنگ ادرار را ایجاد می کند؟

- رنگ قهوه ای مدفوع چگونه ایجاد می شود؟

- مواد رنگی صفرا چگونه در دستگاه گوارشی تغییر رنگ می دهد؟

- سنگ های صفرا چگونه ایجاد می شود؟

- علت یرقان (زردی) چیست؟

- چه عاملی باعث ورود رنگهای صفراوی به خون می شود؟

- چه غددی در دیواره روده باریک وجود دارد؟

- ترشح چه موادی باعث تسهیل حرکت غذا در روده باریک می شود؟

- منشا آنزیمهایی که از روده ترشح می شوند چیست؟

- آزاد شدن آنزیم هایی که به وسیله سلول های ترشحی روده ساخته می شوند چگونه است؟

- جذب ورود مواد از .......... به ....... است.

- نتیجه گوارش مواد غذایی چیست؟

- فرایند شیمیایی اصلی در تغییرات مواد غذایی در لوله گوارش ............ می باشد؟

- هر یک از مواد زیر در پایان گوارش به چه موای تبدیل می شوند؟

  کربوهیدرات ها               پروتئینها                     چربی ها      

- جذب مواد غذایی در کجا صورت می گیرد؟

- جذب مواد دارویی علاوه بر روده در چه بخشی از دستگاه گوارش صورت می گیرد؟

- چه عاملی باعث افزایش سطح جذب در روده می شود؟

- ریزپرز در کدام یک از سلول های روده وجود دارد؟ سطح جذب روده به وسیله ریزپرزها به چه اندازه می رسد؟

- جذب مواد در روده به کمک چه پدیده هایی صورت می گیرد؟

- جذب هر یک از مواد زیر در روده چگونه صورت می گیرد؟

   قندهای ساده            آمینو اسیدها                 تركيبات معدني                آب

- وجود کدام ماده معدنی برای جذب قندهای ساده و آمینو اسیدها لازم است؟

- آمینو اسیدهایی که در روده جذب می شوند از گوارش چه موادی حاصل می شوند؟

- مواد حاصل از گوارش چربیها چیست؟

- نحوه جذب چربیها در روده را توضیح دهید؟

چرا مواد چربي برخلاف ساير مواد آلي از راه رگهای لنفي جذب مي شوند؟

- مونومرهاي سازندة چربي پس از گوارش در كجا دوباره با هم تركيب مي شوند؟

- چرا چربي ها پس از جذب وارد مويرگ هاي لنفي مي شود؟

- سطح خارجي مويرگ هاي خوني از لايه اي از جنس ............. پوشيده شده است كه مانع ورود مولكولهاي ..... مي شود.

- نحوه جذب ويتامين هاي محلول در چربي چگونه است؟

- نحوه جذب ويتا مينهاي محول در آب در دستگاه گوارش چگونه است؟

- نحوه جذب ويتامين B12 در روده چگونه است؟

- چرا جذب ويتامين B12 به كمك پروتئين حامل صورت مي گيرد؟ نام اين پروتئين چيست؟

- طول و قطر روده بزرگ انسان چقدر است؟

- ابتداي روده بزرگ .............. نام دارد.

- جايگاه آپانديس را مشخص كنيد.

- سه بخش روده بزرگ را نام ببريد.

- كولون پائين رو به چه بخشهايي ختم ميشود؟

- نوع ماهيچه هاي داخلي و خارجي مخرج چيست؟ كدام يك ارادي و كدام يك يا غير ارادي است؟

 - چه موادي وارد روده بزرگ مي شوند؟

- چه ماده اي در دستگاه گوارش انسان گوارش نمي يابد؟

- ديواره روده بزرگ چه موادي را جذب مي كند؟

- غليظ شدن مدفوع در چه بخشي از دستگاه گوارش و چگونه صورت مي گيرد؟

- نقش باکتریهای روده بزرگ چیست؟

- باکتریهای روده بزرگ از چه ماده ای بعنوان منبع تغذیه استفاده میکنند؟

- چه ویتامین هایی بوسیله باکتری های روده بزرگ ساخته و جذب خون می شود؟

- گازهای روده را نام ببرید. این گازها چگونه در روده حاصل می شود؟

- مقدار کمی ........... و ............ از غده های دیواره روده بزرگ ترشح و دفع می شود.

- چه ویژگی از دستگاه گوارش تعیین کننده نوع ماده غذایی است که جاندار می خورد؟

- طول روده گوشتخواران را با سایر جانوران مقایسه کنید؟

-  بلند بودن طول روده چه اهمیتی دارد؟

- گوارش مواد گیاهی دشوارتر است یا مواد جانوری؟

- غلظت مواد غذایی قابل جذب در غذاهای گیاهی بیشتر است یا غذاهای جانوری؟

- در جانداران علفخوار غيرنشخواركننده  ميكروب‌هاي تجزيه كننده سلولز در چه بخشي از لوله گوارشي زندگي مي كنند.

- كدام بخش معده گاو با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود؟

- نسبت طول روده نوزاد قورباغه به بدن آن در مقایسه با قورباغه بالغ چگونه است؟

- چرا نسبت طول روده نوزاد قورباغه به بدن آن در مقایسه با قورباغه بالغ بیشتر است؟

- رشد کدام اندام در هنگام دگردیسی قورباغه نسبت به سایر اندامها اندک است؟

- پستانداران گیاهخوار عموما روده .............. دارند.

- باکتریهای تجزیه کننده سلولز در چه بخشی از لوله گوارش پستانداران گیاهخوار قرار دارند؟ چه نقشی دارند؟

- در کدام گروه از جانداران گیاهخوار میکروبهای تجزیه کننده سلولز در روده کور یا روده بزرگ وجود دارند؟

- میکروبهای تجزیه کننده سلولز در فیل و اسب در کدم بخش از لوله گوارش قرار دارند؟

- مواد حاصل از گوارش سلولز در چه بخشی از لوله گوارش فیل و اسب جذب می شود؟

- چرا بسیاری از مواد غذایی موجود در روده فیل و اسب به صورت مدفوع دفع می شود؟

- دستگاه گوارش نشخوارکنندگان نسبت به استفاده از چه ماده غذایی سازش یافته است؟

- معده نشخوارکنندگان شامل چه بخشهایی است؟

- مواد گیاهی نیمه جویده در ابتدا وارد چه بخشی از دستگاه گوارش نشخوارکنندگان می شود؟

- باکتریهای تجزیه کننده سلولز در چه بخشی از دستگاه گوارش نشخوارکنندگان وجود دارند؟ چه نقشی دارند؟

- وظيفة سيرابي و نگاري در نشخوار كنندگان چيست؟

- علت نامگذاری نشخوارکنندگان به این نام چیست؟

- پس از چه عملی غذا وارد هزارلا می شود؟ نقش این بخش از لوله گوارش نشخواکننگان چیست؟

- پس از هزارلا غذا وارد چه بخشی از لوله گوارش می شود؟ چه عملی در این بخش روی غذا انجام می شود؟

- در چه بخشی از دستگاه گوارش نشخوارکننگان گوارش شیمیایی غذا صورت می گیرد؟ توضیح دهید؟

- چگونه مقدار باکتریها در لوله گوارش نشخوارکنندگان ثابت می ماند؟

- چرا کارایی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان نسبت به فیل و اسب بیشتر است؟

منبع:اینترنت

 

 

 

نوشته شده در دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ساعت 8:14 توسط گروه زیست شناسی منطقه 13 تهران |


آخرين مطالب
» سینوس هاس وریدی سخت شامه
» قابل توجه دبیران زیست شناسی منطقه 13
» برگزاری نشست علمی از طرف دفتر تالیف کتب درسی
» جزئیات مسابقه آنلاین کتابخوانی ویژه دبیران زیست شناسی
» اولین مجمع علمی وکارگاه آموزشی گروه زیست شناسی منطقه 13
» روشهای فعال تدریس
» روش های نوین تدریس
» شیوه نامه وجزئیات جشنواره الگوهای تدریس برتر زیست شناسی
» سلولهای الیگودندرسیت
» تسلیت ایام محرم
Design By : Pars Skin